جستجو


منوي اصلي
مقالات سایت
· چگونگي طراحي و كاربرد زرقاله
· جمشید کاشانی
· ایران و اختر شناسی در جهان
· شیخ بهایی
· The heritage of ancient Iranian astronomy
· آموزش استرلاب
· شمس الدين محمد خفري
· پژوهشی بر آنتن فضایی تداخل سنج لیزری (LISA)
· بررسی بزرگترین آشکارسازهای تداخل سنج لیزری امواج گرانشی جهان
· چگونگي طراحي و ساخت استرلاب زورقي
· ابزارهاي نجومي رصدخانه مراغه
· چگونگي طراحي و ساخت صفحه ميزان عنكبوت در استرلاب
· چگونگی طراحی و ساخت ربع ساعتی معوجه
· طيف نگاری نجومی و محاسبه سرعت دوران سيارات
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره کرکس
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره دُم شیر
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره جلودار
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره‌ی "بازوی راست"
· کوشیار گیلانی
· اندازه گيری سرعت چرخش محوری ستاره قلب الاسد
· استرلاب، تغییرات و تکامل آن در ایران
· مشاهده ساختار نامتقارن در جو ناهید با استفاده از پردازش تصویر
· نورسنجی ستاره متغیر XZ Dra
· چگونگی طراحی و کاربرد استرلاب مسطری
· تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام در شبکه عصبی چند لایه پرسپترون
· طراحی یک سیستم مبتنی بر شبکه عصبی MLP در تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ
· Describing the theory of Earth's rotation by using four kind of astrolabe
· Spectroscopy of fast rotating stars, with small telescopes
· نقش غیرقابل انکار دانشمندان ایرانی در پایه‌گذاری علم نجوم
· آیا نخستین گام برای ستاره شناسی، خریدن تلسکوپ است؟
· طیف سنجی ستاره گامای ذات الکرسی و بررسی ساختار ستارگان Be
· بررسی اختروش‌ها به عنوان شمع‌های استاندارد کیهانی
· مطالعه تطبیقی نقوش استرلاب عهد صفوی و استرلاب دوره معاصر
· نقدی بر نظریه تعیین ابتدای فصل‌ها در آتشکده نیاسر
· History and kinds of astrolabe in the Middle East and its use in Armenia
· بازشناسی و بازخوانی ملاحظات نجومی در طرح‌اندازی میدان نقش جهان اصفهان
موقعيت فعلي ايستگاه فضايي
پیگیری اخبار

ایمیل خود را برای پیگیری اخبار وارد کنید:


تصوير زنده حركت ابرها
آموزشها: اخترزيست شناسي (Astrobiology)
آموزش ها

  علوم مختلف و ارتباط آنها با کيهان شناسي نوشته: ا. جوزي

اخترزيست شناسي (Astrobiology) چيست؟

اخترزيست شناسي(AB) علم مطالعه ي سير تکاملي حيات در عالم وجود است.اين علم ميان رشته اي – تحقيقاتي ‍‍پيرامون قابليت سکني در منظومه شمسي وسيارات خارج از آن بحث مي کند.

جستجو درجهت:  « اثبات شيمي حيات اوليه ، زندگي برروي مريخ و ديگر اجرام سماوي در منظومه شمسي درمورد سرچشمه ي حيات ،سير تکاملي حيات روي کره ي زمين» در محدوده ي اين علم است. اخترزيست شناسي امکان استفاده ازعلوم فيزيک،شيمي،زيست شناسي سلولي و مولکولي،اکولوژي1،زمين شناسي و سياره شناسي را فراهم مي کند.اين علم نيز همچون فلسفه در راستاي انديشيدن درمورد طبيعت و امکان زندگي درجهاني ديگر عمل مي کند و به شناخت زيست کره اي کمک مي کند که ممکن است متفاوت از زمين باشد.

ازنظر ريشه يابي لغوي اخترزيست شناسي از واژه هاي صورت فلکي ، حيات و مطالعه بوجود آمده استکه درمجموع علم مطالعه ي حيات در ديگر اجرام است.اين سؤال که حيات در نقطه ديگري از کيهان وجود دارد يا خير،يک موضوع معتبر از علم را براي پژوهش و تحقيق بوجود مي آورد.يک ستاره شناس، اخترزيست شناسي را «مجموعه اي از فلسفه ي طبيعي براي ساخت فرضيه هايي درمورد مسائل ناشناخته در تئوري هاي علمي شناخته شده» مي خواند.

عملکرد ناسا در راستاي اخترزيست شناسي:« 1.حمايت از اولين پروژه ي تحقيقاتي (1959)  2.حمايت از پروژه اي براي يافتن حيات يا اثري از يک تمدن در سياره اي دور(1971)  3. انجام 3 آزمايش براي مشاهده ي اثري از حيات بر سطح مريخ(1976)    4.پرتاب فضاپيماي wiking به فضا (1976)  » اکنون AB کانوني رشديافته از ناسا است. موضوع موردبحث در جريان پژوهشهاي AB زندگي بر سطح مريخ است: به دلايل تاريخ زمين شناسي (بنابر ادله متعدد وجود مقادير قابل توجه آب بر سطح مريخ) و نزديکي اين سياره به زمين. و بر همين اساس دو کاوشگر در نظر گرفته شد که هردو به مريخ فرستاده شدند،ولي نتايج هردو مردود شدند.در مأموريت بعدي يک بخش قوي AB براي مطالعه قمر يخي و منجمد مشتري درنظر گرفته شد با فرض وجود ٱب مايع در بخشي از اين قمر، که خوشبختانه اين مأموريت مردود نشد. اخيرا" فضاپيمايي براي بررسي قابليت حيات ميکروارگانيسم ها و تار يخچه ي وجود آب در آنجا در حال کاوش است.

يکي از فرضيه هاي علمي حيات روي سيارات ديگراين است که اکثريت اَشکال حيات که در کهکشان ما وجود دارد مشابه آنچه در کره ي ماست بر پايه ي کربن(C) است، درحاليکه ممکن است حيات بر پايه اي غير از کربن نيز استوار باشد.وجود آب مايع که مولکولي مشترک بين اين دو سياره است و يک محيط مناسب راجهت شکل گيري مولکولهاي پيچيده بر اساس کربن فراهم مي کند،يک فرض مفيد و سودمند است که بطور شگفت انگيزي مي تواند جريان حيات را هدايت کند.

عناصر اخترزيست شناسي

مهمترين تحقيقات اخترزيست شناسي مرتبط با علم نجوم در مقوله کشف سيارات فراخورشيدي رخ مي دهد. فرضيه ها مي گويند: «حيات  روي زمين مي تواند از سياره هاي ديگر با ويژگيهاي مشابه ناشي شود.» و در نهايت شمار بسياري از ابزار و مأموريت ها يراي يافتن سياره هاي شبه زمين طراحي شدند.هدف اين مأموريت ها تنها کشف سياره هاي هم اندازه ي زمين نيست، بلکه نور سياراتي که ممکن است از نظر طيف سنجي بررسي شوند را نيز شناسايي مي کنند.به کمک اين آزمايشات ترکيب جو سياره هاي فراخورشيدي ويا ترکيب سطحي آنها مشخص مي شود و اين داده ها مارا قادر به تشخيص احتمال يافتن حيات روي آن سياره مي سازد.

بيولوژي

مجراهاي گرمايي باکتري هاي اکسترموفيل2  را پشتيباني مي کنند.مثل آنهايي که در محيط هاي بسيار اسيدي يا قليايي يا بسيار گرم قادر به ادامه حياتند که اين باکتريها هسته ي اصلي پژوهش براي اخترزيست شناس ها هستند.محيط و راه هاي تکاملي اين موجودات  مشخص مي کند يک ترکيب بسيار پيچيده دارند که مي توانيم به کمک آن دريابيم چگونه ممکن است حيات آنها در نقطه ي ديگري از کيهان توسعه يابد!!

سرچشمه ي حيات،جداي از بحث هاي تکامل حيات،ميدان پيشرفت تحقيقات ديگر نيز مي باشد.برخي ادعا کرده اند که شرايط اوليه ي زمين منجر به شکل گيري ماده ي آلي از ماده ي غيرآلي شده است.بنابراين تمام اشکال پيچيده اي بوجود آمده اند و امروز مي بينيم از همين فرايند ايجاد شده اند.عليرغم پيشرفت در شيمي حيات اوليه،هنوز واضح نيست آيا حيات با چنين روشي مي تواند روي زمين شکل بگيرد يا نه؟ تئوري پيشنهاد شده اين است که "عناصرحيات"بر روي سياره اي ديگر ويا حتي درفضاي بين ستاره اي ،سيارکها و خرده سيارات بوجود آمده باشند و سپس به واسطه هاي مختلف به زمين حمل شده اند!!


 منابع:

1."About Astrobiology" NASA Astrobiology Institute. NASA January 21/2008//astrobiology.nasa.gov/about astrobiology/.Retrieved on 2008-10-20

2." Astrobiology " Maxmillian Science Library;Space Science..2006//www.bookrages.com                                                             

3.www.wikipedia.com                                                                                                                                                                                     

4.www.cosmoastrology.com/biology/cosmobiology-کلمات کليدي : اخترزيست شناسي Astrobiology
ارسال شده در مورخه : يكشنبه، 12 دي ماه ، 1389 توسط admin


مرتبط با موضوع :

 کارگاه آموزشی رصد آسمان  [شنبه، 22 بهمن ماه ، 1401]
 کارگاه آموزشی کار با تلسکوپ  [سه شنبه، 13 ارديبهشت ماه ، 1401]
 پخش زنده تصویر ماه  [جمعه، 25 تير ماه ، 1400]
 دروره آموزشی کاربرد نجوم در زندگی  [يكشنبه، 13 تير ماه ، 1400]
 کاربرد نجوم در زندگی  [جمعه، 28 خرداد ماه ، 1400]
 اجراي نقشه آسمان بر روي فيبر مدار چاپي  [سه شنبه، 29 تير ماه ، 1389]
 هديه نوروزي رصدخانه به علاقمندان نجوم  [سه شنبه، 10 فروردين ماه ، 1389]

نام شما: [ کاربر جدید ]

عنوان:
 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**

کد امنيتي : puw49dab
تايپ کد امنيتي : [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
امتیاز متوسط : 5
تعداد آراء: 1


لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد

اشتراک گذاري مطلب

انتخاب ها

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

  

PHPNuke Farsi [MT Edition] Project By PHPNuke.ir
مدت زمان ایجاد صفحه : 0.17 ثانیه