بيكران آسمان

عنوان تاریخ
اختفای سیارک 2266 Tchaikovsky 24-6-1397 08:06:20
پویانمایی دنباله دار 21P/Giacobini-Zinner 16-6-1397 17:16:26
دنباله دار 21P/Giacobini-Zinner 13-6-1397 19:39:17
اجتماع ماه، هرمزد و ناهید در شهریور 97 12-6-1397 03:51:52
اختفای سیارک 1266 Tone 10-6-1397 06:49:44
بارش شهابی برساوشی ۱۳۹۷ 17-5-1397 05:13:47
تصویر برداری از ماه گرفتگی 5 امرداد 1397 6-5-1397 06:54:03
پیشنهاد اندازه گیری طول جغرافیایی در زمان ماه گرفتگی 2-5-1397 07:44:08
گزارش تصویری برگزاری باشگاه نجوم تیر ماه 1397 کاشان 29-4-1397 05:36:46
باشگاه نجوم تیر ماه 1397 کاشان 26-4-1397 09:09:58