بيكران آسمان

عنوان تاریخ
تصویربرداری از دنباله دار نئووایز 19-4-1399 20:41:43
پخش زنده آشنایی با ساختار ماه 17-4-1399 03:10:43
دنباله دار درخشان آسمان تابستان 16-4-1399 20:58:35
انتشار مقاله بررسی اختروشها به عنوان شمعهای استاندارد کیهانی 15-4-1399 14:30:34
فیلم معرفی ساعت آفتابی استرک 13-4-1399 12:44:25
گزارش همایش میراث علمی جمشید کاشان 1390 9-4-1399 14:03:17
پخش زنده آشنایی با مرکز بایگانی، پژوهش و نشر میراث علمی جمشید کاشانی 6-4-1399 20:00:52
پویانمایی خورشیدگرفتگی یکم تیر 99 4-4-1399 13:19:23
پخش زنده آشنایی با ساعت آفتابی استرک 2-4-1399 18:22:24
تصویربرداری از خورشیدگرفتگی تیر 1399 2-4-1399 02:31:43