گزارش تصويري خورشيدگرفتگي 14ي 1389 تاریخ : سه شنبه، 14 دي ماه ، 1389
موضوع : گرفتگي ماه و خورشيد


 تصوير برداري از خورشيدگرفتگي 14 دي 1389 در رصدخانه دانشگاه كاشان

به دليل نيمه ابري بودن آسمان در منطقه نياسر كاشان از لحظات اوليه خورشيدگرفتگي تصوير برداري امكان پذير نبود.بنابراين از حدود ساعت 12:10 اولين تصاوير ثبت گرديد. تصوير برداري از پشت تلسكوپ 10 اينچ TALL و بوسيله دوربين ديجيتال canon 5D انجام گرفته است.

يكي از اولين تصاوير خورشيدگرفتگي در ساعت 12:12 كه البته ابر رقيقي روي خورشيد را پوشانيده بود. با اين وجود يكي از لكه هاي خورشيدي در بالاي تصوير خورشيد قابل مشاهده است.


تصوير از حداكثر گرفتگي در ساعت 12:49 كه 36.6 از قرص خورشيد توسط ماه پوشانيده شده است. در اين هنگام چند لكه خورشيدي در نزديكي مركز قرص خورشيد قابل مشاهده است.
دقايقي پس از حد اكثر گرفتگي در ساعت 13:16

تصوير گرفتگي در ساعت 13:59 در اين لحظه لكه هاي خورشيدي مركز قرص خورشيد، همچنين لكه خورشيدي بسيار واضحي كه دقايق اوليه گرفتگي مشخص بود با كنار رفتن قرص ماه مجددا هويدا گرديده است.

واپسين لحظات گرفتگي در ساعت 14:12 . مشاهده مي شود كه به جز دو مورد لكه اي ديگر بر سطح خورشيد قابل مشاهده نيست.


دقايقي پس از اتمام گرفتگي در ساعت 14:15
اطلاعات مربوط به شرايط گرفتگي خورشيد در 14 دي 1389 در ايران و جهان


خورشيد گرفتگي 14 دي 1389منبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=82