استرلاب چیست؟ ۲ تاریخ : پنجشنبه، 18 اسفند ماه ، 1401
موضوع : فيلم ها


    آشنایی با استرلاب از زبان ایرج صفایی مسئول رسدخانه دانشگاه کاشان - بخش دوم: بخش‌های استرلاب

بخش دوم: آشنایی با بخش‌های استرلاب و چگونگی پکانیدن بخش‌های آن به هم با ارائه ایرج صفایی، مسئول رسدخانه دانشگاه کاشان

لینک دیدن فیلم:

https://uko.kashanu.ac.ir/fa/news/21546/
استرلاب مسطح اسطرلاب ایرج صفایی رصدخانه رسدخانه دانشگاه کاشانمنبع این مقاله : رصدخانه دانشگاه کاشان
http://www.uko.ir

آدرس این مطلب :
http://www.uko.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=623